W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe i kryteria gminne. Aby Komisja uwzględniła wszystkie kryteria, rodzic lub opiekun prawny powinien dołączyć do wniosku niezbędne oświadczenia.

Dziecko z rodziny wielodzietnej
Oświadczenie o wielodzietności
Dziecko niepełnosprawne
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Dziecko objęte pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.