Samorządowe Przedszkole w Olesznie to miejsce radosnej zabawy, bezpiecznego poznawania świata oraz wszechstronnego rozwoju aktywności dzieci w sferach: społecznej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego będziemy dążyć do tego, aby wyposażyć je w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą mu sprostać wymaganiom stawianym na kolejnym etapie edukacji, a później w dorosłym życiu.

Postaramy się aby nasi wychowankowie stali się osobami otwartymi na kontakty z innymi ludźmi w poszanowaniu ich odrębności, by cechowała je twórcza postawa wobec otaczającego je świata. Przede wszystkim zależy nam jednak, aby rozbudzić w nich postawę patriotyczną i dumę z tego, że są Polakami. Respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka - zabiegamy o partnerską z nim współpracę.

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym oraz kultywować tradycję i wychowanie regionalne.