Samorządowe Przedszkole w Olesznie to miejsce radosnej zabawy, bezpiecznego poznawania świata oraz wszechstronnego rozwoju aktywności dzieci w sferach: społecznej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego będziemy dążyć do tego, aby wyposażyć je w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą mu sprostać wymaganiom stawianym na kolejnym etapie edukacji, a później w dorosłym życiu.

Postaramy się aby nasi wychowankowie stali się osobami otwartymi na kontakty z innymi ludźmi w poszanowaniu ich odrębności, by cechowała je twórcza postawa wobec otaczającego je świata. Przede wszystkim zależy nam jednak, aby rozbudzić w nich postawę patriotyczną i dumę z tego, że są Polakami. Respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka - zabiegamy o partnerską z nim współpracę.

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym oraz kultywować tradycję i wychowanie regionalne.

01Profesjonalne podejście do dziecka poprzez podejmowanie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

02Wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku oraz wsparcia pedagogicznego;

03Kształtowanie u dzieci postaw akceptowanych społecznie: przyjaźni, życzliwości, wzajemnego szacunku, kultury bycia oraz akceptacji „inności”;

04Stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi dziecka - dążenie do tego, by przedszkole było dla podopiecznych drugim domem;

05Wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne;

06Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy rozwijających aktywność twórczą dziecka;

07Stwarzanie dziecku możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczną, kontakt ze sztuką i zabawę;

08Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim wychowankom;.

9Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska;.

10Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.

Tekst alternatywny o treści obrazka

Wizja

01Przedszkole jest placówką skuteczną, innowacyjną, nowoczesną na miarę XXI wieku i potrzeb dzieci;

02To miejsce, gdzie dzieci swobodnie mogą wyrażać emocje, uczyć się zasad współżycia społecznego i rozwijać we wszechstronny sposób;

03Przedszkole to miejsce dla każdego dziecka, zarówno zdrowego jak i z deficytami rozwojowymi, dysponujące indywidualnym wsparciem;

04Przedszkole rozwija u dzieci poczucie własnej wartości, by bez ograniczeń mogły podejmować aktywność na każdym etapie swojego życia;

05To miejsce umożliwiające wychowankom samorealizację, jak również współpracę z rówieśnikami;.

06Przedszkole tworzy dzieciom możliwość kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna;

07Działania edukacyjne będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijać ich zainteresowania oraz wpływać na wszechstronny rozwój osobowości;

08Programy realizowane w przedszkolu dostosowane będą do potrzeb i możliwości dzieci;.

09Przedszkole posiada wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną;.

10Będziemy dążyć do tego, aby przedszkole cieszyło się bardzo dobrą opinią..

{jd_file file==37}