01Profesjonalne podejście do dziecka poprzez podejmowanie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

02Wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku oraz wsparcia pedagogicznego;

03Kształtowanie u dzieci postaw akceptowanych społecznie: przyjaźni, życzliwości, wzajemnego szacunku, kultury bycia oraz akceptacji „inności”;

04Stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi dziecka - dążenie do tego, by przedszkole było dla podopiecznych drugim domem;

05Wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne;

06Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy rozwijających aktywność twórczą dziecka;

07Stwarzanie dziecku możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczną, kontakt ze sztuką i zabawę;

08Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim wychowankom;.

9Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska;.

10Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.