6:00-8.00
Schodzenie się dzieci. Zabawy integracyjne z dziećmi z innych grup. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne
8:00 - 8:15
Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:15 – 8:30
Zabawa ruchowa i czynności higieniczno – porządkowe
8:30 – 9:00
I śniadanie
9:00 – 9:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
09:30 – 10:45
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu np. w ogrodzie, na boisku, na placu zabaw lub w sali.
10:45 – 11:00
Zabawa ruchowa i czynności higieniczno porządkowe
11:00 – 11:30
II śniadanie
11:30 – 13:00
Ćwiczenia relaksacyjne. Bajkoterapia, muzykoterapia, słuchanie literatury dziecięcej.
13:00 – 13:30
Zabawa ruchowa. Czynności higieniczno porządkowe
13:30 – 14:00
Obiad
14:00 – 14:30
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, rozwijanie sprawności manualnych, umiejętności społecznych oraz wyobraźni dziecka. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym i/lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zabawy badawcze w przedszkolu i na terenie.
14:30 – 15:30
Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze i / lub zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody
15.30 – 17.00
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.